NAVERNEINÆSTVED
Vedtægter for Naverne Næstved

Vedtægter for Naverne i Næstved

Stiftet 11. oktober 1985

Medlem af C.U.K.

(Nedenstående vedtægter for Naverne i Næstved, er vedtaget den 3. september 2010).

 

 

 

 

Formålet.

Stk. 1.

Foreningens formål er, at samle alle herværende berejste skandinaver, for ved selskabeligt samvær at opfriske og vedligeholde minderne fra rejseårene, samt at

varetage C.U.K.s interesser i Næstved og omegn.

Endvidere har foreningen til formål, at virke for kendskab til rejselivet samt at støtte og vejlede unge, der ønsker at rejse udenlands for at arbejde eller uddanne sig.

 

Optagelsen.

Stk. 2.

Optages kan enhver, der beviseligt har rejst og arbejdet i udlandet i mindst 1 år og 1 dag. Optagelsen finder sted på det 3. Hulemøde det nye medlem deltager i.

Ønsker et medlem ikke at optage en person, skal dette meddeles bestyrelsen skriftligt, senest 10 dage efter det 2. Hulemøde.

Bestyrelsen indkalder herefter parterne enkeltvis til en høring.

Ud fra denne høring afgør den samlede bestyrelsen ved almindelig stemmeflertal om optagelsen kan finde sted.

Genoptagelse eller overflyttelse fra en anden forening foregår på samme betingelser som , nyoptagelse.

 

Hulemøder.

Stk. 3.

Hulemøder er den månedlige sociale sammenkomst for alle. Det foregår i hyggelige omgivelser. Der skrives protokol og denne ligger til gennemsyn i hulen.

 

Generalforsamlingen.

Stk. 4.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, inden udgangen af første kvartal.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved kontingentrestance bortfalder såvel stemmeret som valgbarhed.

Ang. forhold der vedrører Ejendommen, Kompagnistræde 1, 4700 Næstved og som behandles på generalforsamlingen, har såvel navere og navervenner stemmeret.

Generalforsamlingen annonceres i Den farende Svend, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, -skriftligt (post eller e-mail) på dennes privatadresse, senest 8 dage før

generalforsamlingen afholdes.

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen, som et fast punkt, på dagsordenen.

Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/5 af medlemmerne ønsker det.

Ekstraordinær generalforsamling annonceres i ”Den Farende Svend". Senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag skal ligge til afhentninglgennemsyn i Hulen 14 dage før afholdelse.

Godkendelse af vedtægter, eller vedtægtsændringer, kræver mindst 2/3 flertal, af de tilstedeværende medlemmer.

Ikrafttrædelse finder sted umiddelbart efter godkendelsen.

Referat af generalforsamlingen udsendes skriftligt - pr. post/e-mail -til samtlige medlemmer og kan desuden afhentes i Hulen.

 

Bestyrelsen.

Stk. 5.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og PR-mand.

Ved generalforsamlingen i ulige år vælges formand, sekretær.

l lige år vælges næstformand, kasserer og PR-mand. Valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.

Valg som kasserer, kræver 2 års medlemskab.

Foreningen tegnes af bestyrelsen.

Ved disponering af pengemidler, kan der kun udskrives check/ netbank eller hæves kontanter i bank, når både formand og kasserer har underskrevet.

Foreningens samlede regnskab revideres af foreningens revisor efter behov.

Foruden bestyrelsen vælges en bilagskontrollant, en bilagskontrollantsuppleant samt 2 bestyrelsessuppleanter.

Bilagskontrollanten og en bestyrelsessuppleant vælges i ulige år.

Bilagskontrollantsuppleanten og en bestyrelsessuppleant vælges i lige år. Valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.

 

Hulemor eller Hulefar

Stk. 6.

Hulemor eller hulefar der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, skal være nav eller naverven.

Valget finder sted ulige år. Fratrædelse udenfor valgperioden skal ske skriftligt til formanden. Hulemor eller hulefar er ansvarlig for økonomien i forbindelse med den daglige drift.

Regnskabet for den daglige drift revideres hver måned af foreningens revisor.

Hulemor eller hulefar kan udpege en midlertidig afløser blandt foreningens medlemmer.

l særlige tilfælde kan hulemor eller hulefar søge assistance udenfor medlemsgruppen.

Dette skal godkendes af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

 

Kontingentrestance

Stk. 7.

Medlemmer med mere end 4 måneders kontingentrestance, kan slettes efter mindst to påmindelser med en måneds mellemrum. Den første påmindelse kan sendes efter 4 måneder.

Medlemmer som slettes, kan ikke beholde sin anciennitet ved genindmeldelse, selv om restancen indbetales.

Såvel stemmeret som valgbarhed bortfalder - se under generalforsamling.

 

Navervenner

Stk. 8.

Der kan ikke uden generalforsamlingens godkendelse oprettes støtteforening eller lignende. Foreningen kan optage navervenner som medlemmer af foreningen. *

Der kan optages en naverven for hver 2. nav.

En naverven skal før optagelsen have udvist en adfærd der kan komme foreningen til gavn.

En naverven optages efter samme regler som en nav.

Navervenner har taleret men ikke stemmeret pà hulemøder eller generalforsamlinger undtagen når det drejer sig om forhold vedr. Ejendommen Kompagnistræde 1, 4700 Næstved.

Gæstekort kan udstedes for 1 år ad gangen.

 

Effekter og Penge.

Stk. 9.

Foreningens effekter og penge, skal altid være forsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

 

Hulekultur

Stk. 10.

Hvis et medlem på et møde eller ved festlige sammenkomster udviser en ukammeratligeller anstødelig opførsel, kan vedkommende bortvises fra lokalet og i grovere tilfælde indstilles til eksklusion.

 

Foreningens Opløsning _

Stk. 11.

Foreningen kan ikke opløses så længe den tæller 5 medlemmer.

I tilfælde af opløsning, skal alle ejendele deponeres hos hovedbestyrelsen, indtil en ny afdeling kan oprettes i Næstved.

Undtaget fra disse vedtægter er ejendommen Kompagnistræde 1, 4700 Næstved. (Se vedtægter for ejendommen.)