NAVERNE I NÆSTVED
Forretningsorden ved Navernes Generalforsamling
                                     
Stk.1.              Formanden eller næstformanden åbner generalforsamlingen og leder
                         valget af dirigent. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, og
                         almindeligt flertal er gældende.

Stk.2.            Dirigenten påser at generalforsamlingen er lovligt  indkaldt og  varslet
                         og sætter dagsordenen under afstemning til godkendelse.

Stk.3.             Dirigenten er mødets suveræne leder og skal lede mødet upartisk.
                         og der tales stående.

Stk.4.            Såfremt der udtrykkes mistillid til dirigenten, skal denne straks
                         på valg.

Stk.5 .           Der vælges 2 medlemmer til stemmeudvalget ved håndsoprækning.

Stk.6.            Er der begæret afslutning om emnet, skal der straks stemmes om
                         dette ved håndsoprækning.

Stk.7.            Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk.8.            Afstemning: simpelt flertal af afgivne stemmer.

Stk.9.            Skriftlig afstemning, hvis én deltager forlanger det.

Stk.10           Ændringsforslag skal til afstemning før hovedforslaget.

Stk.11          Vedtægtsændringer til forretningsorden kan først træde i kraft
                         på  næstkommende generalforsamling.

Stk.12          Dirigenten har ret til at fratage taleren ordet, hvis denne ikke
                         holder sig til emnet eller bliver grov eller personlig.

Stk.13           En  taler må max. bede om ordet til samme punkt 2 gange.

Stk.14          Anmoder et medlem om ordet til forretningsorden, skal
                        denne opgive til hvilket punkt, og det er denne forretningsorden,
                        der er gældende.

Stk.15             Dirigenten afslutter generalforsamlingen.